Artist (Painter) Vasiliy Martynov

Vasiliy Martynov

(1888 - 1971)